TQ5622 유사

  • TQ5622
    • 3V PCS receiver IC with power-down
  • TQ5631
    • 3V PCS band CDMA RFA/Mixer IC
  • TQ5633
    • 3V PCS band CDMA RFA/Mixer IC

TQ5622 Datasheet 및 사양

제조사 : TriQuint 

포장 : QSOP 

팡 : 16 

온도 : 분 -40 °C | 맥스 85 °C

파일크기 : 87 KB

응용 프로그램 : 3V PCS receiver IC with power-down 

다운로드를 TQ5622