P6KE24CA Datasheet, P6KE24CA Data Sheet PDF, P6KE24CA 사양 

P6KE24CA 유사

 • P6KE100A
  • 85.85V; 600W- unidirectional transient voltage suppressor
 • P6KE100CA
  • 85.85V; 600W- bidirectional transient voltage suppressor
 • P6KE10A
  • 8.55V; 600W- unidirectional transient voltage suppressor
 • P6KE10CA
  • 8.55V; 600W- bidirectional transient voltage suppressor
 • P6KE110A
  • 94.00V; 600W- unidirectional transient voltage suppressor
 • P6KE11A
  • 9.40V; 600W- unidirectional transient voltage suppressor
 • P6KE11CA
  • 9.40V; 600W- bidirectional transient voltage suppressor
 • P6KE120A
  • 102.00V; 600W- unidirectional transient voltage suppressor

P6KE24CA Datasheet 및 사양

제조사 : Diodes 

포장 : Molded Plastic 

팡 : 2 

온도 : 분 -55 °C | 맥스 175 °C

파일크기 : 75 KB

응용 프로그램 : 20.50V; 600W- bidirectional transient voltage suppressor 

다운로드를 P6KE24CA