AS7C31025-15TJC 유사

 • AS7C1024-12JC
  • 5V 128K x 8 CM0S SRAM (evolutionary pinout), 12ns access time
 • AS7C1024-12JI
  • 5V 128K x 8 CM0S SRAM (evolutionary pinout), 12ns access time
 • AS7C1024-12TC
  • 5V 128K x 8 CM0S SRAM (evolutionary pinout), 12ns access time
 • AS7C1024-12TI
  • 5V 128K x 8 CM0S SRAM (evolutionary pinout), 12ns access time
 • AS7C1024-12TJC
  • 5V 128K x 8 CM0S SRAM (evolutionary pinout), 12ns access time
 • AS7C1024-12TJI
  • 5V 128K x 8 CM0S SRAM (evolutionary pinout), 12ns access time
 • AS7C1024-15JI
  • 5V 128K x 8 CM0S SRAM (evolutionary pinout), 15ns access time
 • AS7C1024-15TC
  • 5V 128K x 8 CM0S SRAM (evolutionary pinout), 15ns access time

AS7C31025-15TJC Datasheet 및 사양

제조사 : Alliance 

포장 : SOJ 

팡 : 32 

온도 : 분 0 °C | 맥스 70 °C

파일크기 : 215 KB

응용 프로그램 : 3.3V 128K x 8 CM0S SRAM (revolutionary pinout), 15ns access time 

다운로드를 AS7C31025-15TJC